s

svn ディレクトリを除いてファイルのみを find する方法

[code] find . -name .svn -prune -o -type f -print // find find . -name .svn -prune -o -type f -print|grepl sample|xargs ls -l // find sample という名前のついたファイルを ls -l find . -name .svn -prune -o -print0 | sudo xargs -0 chown xxx:xxx // svn ディレクトリを除いてユーザーを一括変更 find . -name .svn -prune -o -type f -print0 | sudo xargs -0 chmod 775 // svn ディレクトリを除いてパーミッションを一括変更 svn st|grep '^?'|awk '{print $2}' |xargs svn add // 一括で svn add [/code]